ZHOUMI
  • Bu Liu Ji Nian (Goodbye)
  • Rewind (feat. ChanYeol from EXO-K) (Korean Ver.)
  • Facebook