Yehudah Poliker
 • EICH KORIM LA'AHAVA SHELI
 • Boker Yom Rishon
 • Yom Shishi At Yodaat
 • BETOCH HAPKAK HA'EIN SOFI
 • Afar Ve'avak
 • CHOFSHI ZEH LEGAMREI LEVAD
 • EINAYIM SHELI
 • PERACH
 • GINGI
 • MACHOL AVRAHAM
 • NAMES BAGESHEM
 • CHALON MASHKIF
 • GAG HA'OLAM
 • MAYIM SH'KETIM
 • Facebook