Yardena Arazi
 • Ben Adam
 • Machar
 • Shiru Shir Amen
 • Shehashemesh Taavor Alai
 • Atah Li Eretz
 • Hakinor Hane'eman
 • Agilei Damar
 • Od Nagia
 • Mul Har Sinai
 • Rikud Lishnayim
 • Or Shivat Hayamim
 • Mechozot Ha'ahavah
 • Lo Na'atzor
 • At (4)
 • Leil Chanayah
 • Adam Acher
 • Musikah Nisheret
 • Echad Uletamid
 • Sa'eni Imcha Bemachol
 • Yaldah Y'chefah
 • Facebook