Uri Fineman
 • Al Teshateh Ba'ahava
 • ANI OHEV OTACH LEAH
 • EIN LI AHAVAH
 • HA'OR
 • HANASICH HALAVAN
 • HAZMANA LEMACHOL
 • KSHE'HATAL NOTSETZ
 • LAILA BLI KOCHAV
 • LAILAH YAM TICHONI
 • LEHISHTATOT LIF'AMIM
 • LO CHASHUV LI LE'AN
 • MABIT EL HAZMAN
 • MI YITEN VE'AMEN
 • NIZKAR ANI BEMABATECH
 • PITOM ACHSHAV, PITOM HAYOM
 • SAPER AL AHAVA
 • TAGIDI LI ISHAH
 • TIPAH NESHAMAH
 • ZOHAR BADESHEH
 • Facebook