Uri Feinman
 • Lehishtatot Lif'amim
 • Mi Yiten Ve'amen
 • Ein Li Ahavah
 • Tagidi Li Ishah
 • Laila Bli Kochav
 • Pitom Achshav, Pitom Hayom
 • Nizkar Ani Bemabatech
 • Ahavat Itamar
 • Zohar Badesheh
 • Lailah Yam Tichoni
 • Kshe'hatal Notsetz
 • Hanasich Halavan
 • Saper Al Ahava
 • Lo Chashuv Li Le'an
 • Al Teshateh Ba'ahava
 • Mabit El Hazman
 • Facebook