Quimi Portet
  • Massa
  • Em Dius Que El Nostre Amor
  • La terra es plana
  • Rius de Babylon
  • Toco la bateria
  • Menja i calla
  • Massa per acceleració
  • Facebook