Obtest
 • Auka Seniems Dievams
 • Anapus Nemuno
 • 997
 • Suminti Juodi Takai
 • Menulio Karunos Kautynes
 • Ið Ðirdies...
 • Eime Su Mumis
 • Burtai
 • Gráþtantys Su Karo Ugnim
 • Svarbiausias Mûðis
 • Sakme Apie Ugnine Sirdi
 • Vilkolakiai
 • Þirgas Parneð Mano Kûnà Namo
 • Griausmavaldys
 • Patuskutine Akimirka
 • Devyniaragis
 • Prieðà Parklupdyk
 • Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)
 • Karo Dvasia
 • Iš Širdies...
 • Facebook