Margaret Stewart
 • Hug Oreann o Ro Gur Toigh Leam Fhìn Thù
 • 'S Olc An Obair Do Theachdairean Cadal
 • Théid Is Gun Téid E Leam
 • Dol Dhan Taigh Bhuan Leat
 • Cumha Mhic An-toisich
 • I Ho Ro 'S Na Hug Oro Eile
 • Fhuair Mi Pog A Laimh An Righ
 • Òran Tàlaidh An Eich-uisge
 • Òran Fear Ghlinne-Cuaich
 • Tha Sinn A' Falbh
 • O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi
 • Ochoin a Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh
 • He Na Milibhig
 • Rinn Thu Eudail Mo Mhealladh
 • Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir
 • Colla Mo Rùn
 • Tha Sìor Chóineadh Am Beinn Dóbhrain
 • Hì Hó Leagain
 • Bha Caileag As T-earrach
 • Uamh An Oir
 • Facebook