Maggie MacInnes
 • Fath Mo Mhulaid A Bhith Ann
 • Cairistiona
 • Thug Mi Gaol Do'n Fhear Bhàn
 • Gura Mise Tha Fo Èislean
 • Ged Is Grianach An Latha
 • Dh'fhalbh Mo Run 'S Dh'fhag E 'N Cala
 • 'S I Nochd A' Chiad Oidhche 'N Fhoghair
 • Sraid Na h-Eala
 • Nuair Bhios Mi Leam Fhin
 • Two Waulking Songs
 • Dh'èirich Mi Gu Moch Di-luain
 • Air Do Bhanais
 • Lovely Annie
 • Peaceful Ground
 • Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd
 • A' Mhic Dhùghaill 'Ic Ruairidh
 • Fhir An Leadain Thlath
 • Calum Beag O Thìr a'Mhurain
 • Dh'fhalbh Mo Run Bho Chionn Seachdain
 • Is Moch An Diugh A Rinn Mi Gluasad
 • Facebook