James Graham
 • Viral
 • Mullaichean Rudha Stòir
 • An Rìbhinn Donn
 • Breisleach
 • Cumha Alasdair Dhuinn
 • Maol Donn
 • Mo Bhò Dhubh Mhòr
 • Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 • Nam Aonar Le Mo Smaointean
 • O 'S Toil 'S Gur Ro-thoil Leam
 • Och Òin Mo Chailinn
 • Òran An t-Saighdeir
 • Sorchar Nan Reul
 • A' Bhriogais Uallach
 • Facebook