Ishbel MacAskill
 • Canan Nan Gaidheal
 • An Innis Aigh
 • Soraidh Leis An Ait
 • An Ataireachd Ard
 • An Teid Thu Leam a Mhairi
 • Griogal Cridhe
 • Gràdh Geal Mo Chridh'
 • Waulking Set
 • Mor a'Cheannaich
 • Fair And Tender Ladies
 • Gur Muladach Sgìth Mi
 • Tha Mo Spiorad Cianail
 • Nighean Nan Geug
 • Bha Mi Latha Samhraidh An Steòrnabhagh
 • Ho Ro Chan Eil Cadal Orm
 • Bràigh Loch Iall
 • Bidh Clann Ulaidh Air do Bhanais
 • Piobaireachd Dhomhnuill Dhuibh
 • Chì Mi'n Toman
 • Thig An Smeòrach As t-Earrach
 • Facebook