Farba
 • Nigdy wiecej
 • Chcê tu zostaæ
 • A ja bêdê Twym anio³em
 • Wszystko wokó³ siê zmienia
 • W strugach deszczu
 • Niebo bez Ciebie
 • Gra zwana œwiat
 • Ko³ysanka
 • Zagubiony ksi¹¿ê
 • Nie mów mi, ¿e
 • A Jeœli To Nieprawda?
 • Odejdê od Ciebie
 • Bo ja mam Ciebie
 • Czy nigdy wiêcej
 • Czy nigdy wiêcej... (Nigdy wiêcej)
 • Do Ciebie
 • Nie Warte Nic
 • Ksi¹¿e
 • Daleko . . .
 • I'm Leaving You
 • Facebook