Ernesto Nazareth
  • Odeon
  • Bambino
  • Apanhei-te, Cavaquinho! - Versão 4
  • Apanhei-te Cavaquinho
  • Apanhei-te, Cavaquinho! - Versão 1
  • Apanhei-te, Cavaquinho! - Versão 2
  • Apanhei-te, Cavaquinho! - Versão 3
  • Facebook